Phàm trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ đến hậu quả của nó.
Bạn đừng nghỉ việc làm xấu của mình không ai biết.
Những hành động ăn cắp, phá hoại, hủy hoại là tội phạm không dung thứ.
Ở nhà không bị trời đánh thì ra ngoài cũng bị tại nạn và sống trong suốt nổi sợ hãi và ám ảnh về tội lỗi của mình dù thể hiện trong sạch cách mấy.