Hệ thống tạm ngưng phục vụ do nghỉ Lễ đến hết 2/5/2021